• Oppgaven skal løses i samarbeid med Næringshagen Midt-Troms. Arbeidet skal være sluttført innen november 2023. Prosjekteier: Midt-Tromsrådet

  • Bakgrunn Næringsetaten i Troms fylkeskommune utlyste våren 2018 MNOK 2 til et forprosjekt kalt «Bærekraftig besøksforvaltning». Bakgrunnen for utlysningen var at Troms har utfordringer knyttet til besøksforvaltning, og det er skissert behov både fra reiselivsnæringen og fra berørte kommuner om utbedringer av parkeringsmuligheter, stibygging, stimerking, informasjonstavler, toaletter, avfallshåndtering mm. Stadig økende grad av turiststrømmer i […]

  • Nordavind Utvikling har på bestilling fra Dyrøy kommune gjennomført forprosjektet; Forskertrang og lekelyst. Det er ønskelig å skape nysgjerrighet rundt- og øke kunnskap om realfag blant barn og unge. Tiltak om en realfagspark/løype vil skape aktivitet og være en attraksjon i Dyrøy. Arbeidet har vært gjennomført i samarbeid med Realfagsgruppa, og statusrapporter til samarbeidsgruppen. Oppdragsgiver: […]

  •   Et utviklingsprogram som ble igangsatt av Kommunal og moderinseringsdepartementet i 2014. Målet for utviklingsprogrammet å styrke vekstkraft og øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland. Programmet videreføres for en toårs periode med midler fra Troms Fylkeskommune, og har en kostandsramme på 3 millioner. I fase 1 (01.11.14 – 31.07.15) var målet å etablere […]

  • Dyrøy 2017 Prosjektet har vært gjennomført som et forprosjekt og et hovedprosjekt. Delmål 1:        Etablere et Småsamfunnssenter i Dyrøy Delmål 2:        Gjennomføringen av prosjektet «Dyrøy 2017» Delmål 2 a: Vekst – Folketallsutvikling Delmål 2 b: Vekst – Lokalt næringsliv Delmål 2 c: Vekst – Lag og foreninger