Samarbeid Anadrom fisk i Troms

Tidsrom:

2020 - 2024

Oppdragsgiver:

Elveeigarlag og havbruksselskap i Troms

I prosjektet blir det jobbet med tiltak som skal være med å styrke lokal forvaltning av anadrome arter i små og mellomstore elver.

De aller fleste  anadrome elver og vassdrag i Norge er plassert i kategorien «små og mellomstore» elver. Det innebærer at bestandene av laks, ørret og røye i disse elvene betyr mye for de totale anadrome fiskebestandene i landet. Derfor er det viktig at alle anadrome bestander forvaltes på en god og bærekraftig måte. Men forvaltning som er basert på dugnad kombinert med lav inntjening fra salg av fiskekort og tidvis manglende engasjement blant elveeiere, kan i verste fall medføre at sentrale myndigheter stenger elven for fiske. Det kan i første omgang oppfattes som positivt fordi en tenker at det hindrer stort uttak av fisk, men i praksis betyr det at en mangler oversikt over bestandsutviklingen, at det kan foregå et omfattende tjuvfiske og at ingen har kontroll med om det kommer pukkellaks eller oppdrettslaks i elven. Sist men ikke minst så kan stengte elver vær veldig negativt med tanke på bolyst og blilyst.

Derfor har Nordavind Utvikling AS tatt initiativet til samarbeid som skal være med å lette arbeidet, blant annet ved hjelp av teknologi for overvåking av gytebestandene. Faktakunnskaper om bestandsutviklingen øker interessen blant elveeierne, noe som igjen gir et bedre grunnlaget for god forvaltning. På lang sikt håper en at dette skal gi en positiv utvikling for de anadrome bestandene og øke grunnlaget for fisketurisme og annen lokal aktivitet i tilknytning til elvene.

 

Konkrete tiltak i prosjektet

 

 • I regi av prosjektet blir det arrangert fagsamlinger med representanter fra de ulike elveeierlagene. Her står god forvaltning, god drift av laget, faglig og sosialt nettverk i fokus.
 • Prosjektet skal også bistå elveeierlagene i arbeidet med søknader til konkrete tiltak og samtidig bidra med hjelp i sammenhenger der det er behov.
 • Representanter fra elveeierlagene har vurdert registrering og videoovervåking som sentrale tiltak for å fremskaffe faktainformasjon om bestandene av anadrom fisk. Derfor er dette et svært viktig tiltak prosjektet.
 • Oppfølging av Kvalitetsnormen og få på plass et bedre kunnskapsgrunnlag er viktig. Dette skal blant annet skje ved at vi fremskaffer oppdatert informasjon om genetisk status for laksebestanden i elvene og at vi får fastsatt rett gytebestandsmål basert på fysiske undersøkelser i elven. (Gytebestandsmål generasjon 2)
 • Videre blir det jobbet for å få på plass et forskningsprosjekt som omhandler anadrome arter sine vandringsmønster i sjø. Dette er planlagt som et samarbeid med Havforskningsinstituttet, Nibio, Universitetet i Tromsø,  Sjømat Norge, Troms og Finnmark Fylkeskommune og Samarbeidsprosjekt Anadrom fisk i Troms/Nordavind Utvikling AS.

Samarbeidselver:

Tennelva, Vardnesvassdraget, Ånderelva, Grasmyrvassdraget, Brøstadelva, Rossfjordvassdraget, Skøelva, Salangselva, Breivikelva og Reisaelva

 

 

 

Finansiering

 • Prosjektet er etablert som et offentlig og privat spleiselag.
 • Forprosjektperiode (2015-2017) ble finansiert av Troms Fylkeskommune, kommunene Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, Ibestad, Lavangen, Gratangen og Skånland. De private bedriftene som var med i første runde var Gratanglaks AS, Kleiva Fiskefarm AS, Salaks AS og Flakstadvåg Laks AS, SalMar Group AS og Nordlaks AS.
 • Første del av hovedprosjektet (2017-2020) ble finansiert av Troms Fylkeskommune, SalMar Group, Lerøy Aurora, Flakstadvåg Laks, Mowi, Gratanglaks, Kleiva Fiskefarm, Salaks og Arnøy Laks.
 • Prosjektet er nå finansiert frem til 2024 av Troms Holding, SalMar Group, Lerøy Aurora, Norway Royal Salmon, Mowi, Salaks, Flakstadvåg Laks, Arnøy Laks, Wilsgård Fiskeoppdrett og Gratanglaks .
 • Elveeierlagene bistår både med kompetanse og en stor grad av egeninnsats i tiltakene. Samarbeidselvene er: Tennelva, Vardnesvassdraget, Ånderelva, Grasmyrvassdraget, Brøstadelva, Rossfjordvassdraget, Skøelva, Salangselva, Breivikelva, Kvænangselva og Reisaelva.

 

Styringsgruppe: Anadrom Fisk i Troms

 • Per Heitmann Midtgård – Tranøybotn Jeger og Fisk som forvalter Tennelva, Vardnesvassdraget og Åndervassdraget
  Arild Sørensen – Breivikelva – Breivikeidet og Omegn Grunneierlag
  Harry Fyhn – Reisa – Reisa Elvelag
  Knut Holmgren – Sameiet Grasmyrvassdragets Elveeierlag
  Alf Jostein Skjærvik – Salmar Farming AS
  Roy Alapnes – Flakstadvåg Laks AS
  John-Willy Kvarsvik – Mowi ASA
  Anna Heidi Sandelin – Lerøy Aurora AS