Samarbeid Anadrom fisk i Troms

Det er viktig at de små og mellomstore elvene blir forvaltet på en god og bærekraftig måte. Bestandene av laks, ørret og røye som lever i elevene, betyr mye for de totale anadrome fiskebestandene i landet. Anadrome, der ferskvannsfisk vandrer regelmessig til havet på næringssøk og tilbake til ferskvann igjen for gyting.

Målet med prosjektet er å styrke den lokale eveforvatningen og legge til rette for tiltak som medvirker til mer anadrom fisk, slik at det gir grunnlag for fisketurisme og mer aktivitet i tilknytning til elvene. Det langsiktige målet for alle er å få på plass sterke og levedyktige anadrome bestander i små og mellomstore elver i Troms.
Les mer: Samarbeidsprosjekt

 


Nordavind Utvikling leder prosjektet og koordinerer samarbeidet mellom villaksnæring – havbruksnæring.

Oppdragsgiver: Troms Fylkeskommunen, oppdrettsaktører og elveierlag i Troms.