Hele landet som jobbmarked – og vel så det!

Nina Bolle er utdannet førskolelærer fra Dyrøy. Kommunen er liten, og tanken på å pendle på jobb var fjern lenge. Men når behovet for endringer på jobbfronten melder seg, og en liten kommunes arbeidsmarked er begrenset – hva gjør man da?

– Jeg måtte på et tidspunkt gjøre noe med min jobb- og dermed livssituasjon. Jeg var tillitsvalgt for Utdanningsforbundet (UDF), og da jeg fikk tilbud om å jobbe på heltid for UDF Troms, fikk jeg også ordnet en avtale som gjør at jeg kan jobbe annenhver uke i Dyrøy og annenhver uke i Tromsø, forteller Nina. Hun prøvde hjemmekontor først, men flyttet til kontorhotellet når det åpnet sine dører i 2012. Nå er hun en av de faste leietakerne, og altså en del av lunsjgjengen annenhver uke.

Kontorhotell med digitalt studio
Les mer

Nytter tilflyttingsarbeid?

Norge vokser, men mest i byene. Distriktskommuner og regioner over hele Norge jobber for å beholde og tiltrekke seg innbyggere. Det er mange tilflyttingsprosjekt med mange ulike innfallsvinkler, og nå har Ideas2evidence, Norut og Møreforsking gjort en studie av tilflyttingsarbeidet i norske distriktskommuner, på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU), også kalt Distriktssenteret.

Arbeidet er todelt: Det er laget en katalog av alle tilflyttingsprosjekter rundt om i distriktene, i tillegg er fem prosjekt evaluert nærmere. En av dem er tilflyttingsteamet i Dyrøy kommune.

– Vi er veldig glade for at en del av vårt arbeid nå er evaluert. Dette har man etterlyst i lengre tid, og det gir viktig innspill ikke minst til arbeidet vårt fremover, sier Ragnvald Storvoll i Dyrøyseminarsenteret, som har stått for koordineringen av tilflyttingsteam gjennom flere år. Dyrøy har lenge hatt strategier rundt tilflytting, blant annet gjennom prosjektet Dyrøy 2017. Tilflyttingsteamet var en del av dette, og er nå innarbeidet i den daglige kommunale drifta.

Et funn i studien er at flyttelyst i utgangspunktet er til stedet for potensielle nye innbyggere på et sted, uavhengig av tilflyttingsprosjekt. Prosjektene har likevel effekter, som kan variere mellom å være avgjørende/utløsende for flytting til et bestemt sted (fåtallet), være et ekstra lodd i en skål som allerede bikket mot innflytting, bety framskyndelse av en allerede planlagt flytting eller det kan forhindre at en ønsket flytting ikke strander på grunn av praktiske hindringer. Forskerne har identifisert 5 hovedstrategier som kan virke for økt tilflytting, dersom disse tilpasses lokale forhold. Et av disse er formidling og personlig kontakt med tilflyttere, der tilpasset informasjon og omvisning i kommunen er mulige veier å gå. Å sette tilflyttere i kontakt med ulike nettverk i lokalsamfunnet kan være avgjørende, spesielt på steder der arbeids- eller boligmarked ikke fungerer tilfredstillende. Les mer om studien og mulige strategier her.