Lite kunnskap om hvor reell medvirkning de unge har

Inga Maria Skavhaug ved Kompetansesenteret for Distriktsutvikling har sett nærmere på hvordan ungdom involveres på fylkeskommunalt nivå.

Inga Marie Skavhaug har sett nærmere på hvordan fylkeskommunene slipper ungdommen til.

På mange måter er hun fortsatt i researchfasen og er en av de mange som gleder seg til dialogen og debattene som er en viktig del av Dyrøyseminaret. I dag delte hun noen av funnene som Norsk institutt for by- og regionforskning har gjort i rapporten «Ungdom og lokal samfunnsutvikling».

− Vi har en formening om at ungdom deltar i samfunnet på lokalt og regionalt nivå, men det finnes lite samlet kunnskap om hvordan ungdom medvirker og hvilke initiativ som faktisk eksisterer, sa Skavhaug.

Skavhaug og hennes kolleger har satt fokus på fylkeskommunene. Etter en undersøkelse av hele landet valgte de å se nærmere på hva som har vært gjort i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Nordland.

− Alle disse fylkeskommunene har en fane for ungdomssatsingen sin allerede på forsiden av hjemmesiden.

Blant funnene som er gjort er at 12 av fylkene våre arrangerer en årlig storsamling, et «Ungdommens fylkesting»

Av hovedfunnene forskerne har gjort, kunne hun liste opp følgende:

Det er behov for kunnskapsdeling. Suksessen avhenger av hvilke aktører som bidrar. Involveringen bør skje på ungdommens premisser. De fire casefylkene hadde alle særskilte satsingsfelt som kultur, arbeid og entreprenørskap, transport, elev- og lærlingeombud.

Og ikke minst: Politikernes holdning og praksis er viktig.

− Møre og Romsdal hadde ved siden av Ungdommens fylkesting et Ungdomspanel. Dette var ni representanter valgt av Ungdommens fylkesting som blant annet hadde som oppgave å årlig dele ut 150.000 kroner til aktiviteter for unge i fylket, det vil si alternative prosjekter som ellers ikke ville fått støtte. Møre og Romsdal hadde også satset stort på en egen side for unge som var satt som åpningsside på elevnettet i fylket. En side hvor de unge selv hadde innflytelse på innhold, design og bruk.

− Trivsel på hjemstedet og medvirkning trekkes fram av unge når de selv skal definere hva som skal til for å bli værende. Og for å bli må de få mer informasjon om hvilke muligheter som faktisk finnes i hjemfylket, rapporterte Skavhaug.

Les mer mer i rapporten «Ungdom og lokal samfunnsutvikling» som ble publisert av NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) i august.  http://www.nibr.no/no/aktuelt/ungdom-og-lokal-samfunnsutvikling.aspx

 

 

Sang for ministeren

Årets Dyrøyseminar er blitt til med solid medvirkning fra barn og unge i kommunen. Statsråd Liv Signe Navarsete ble sendt avgårde til nye oppdrag med en sang.

– Åh, så flinke dere er! Lov meg en ting: Dere må aldri slutte å synge, strålte statsråden mens hun tok seg tid til en liten prat med de yngste stemmene på Dyrøyseminaret,  alle elever i 2. klasse ved skolen i Brøstadbotn.

Liv Signe Navarsete hilser på «Trollene i Senja».

Trollet i Senja er forøvrig heilt utroulig snilt, fremførte elevene fra Dyrøy.

 

Ungene ga et flott farvel til en minister som begynner å bli husvarm på Dyrøyseminaret.

 

Mange ungdomsråd med uklart mandat

Det er ikke gitt at barn og ungdom får den makt og medvirkning de fortjener. Snarere tvert imot.

Bjarne Dæhli har sittet i utvalget bak den offentlige utredningen «Ungdom, makt og medvirkning» som kom ut i fjor. Hans oppdrag har vært å finne ut hvordan norske kommuner, ja rett og slett det norske samfunnet, legger til rette for at ungdom medvirker og deltar i samfunnsutviklingen rundt seg. I dag deltok han på Dyrøyseminaret gjennom videokonferanse fra Oslo.

Tre hovedkanaler

− Det er ikke noe kontroversielt at barn og unge skal bidra til å forme sin egen hverdag. En rekke frivillige organisasjoner tilbyr en kanal, gjennom fritidsaktiviteter og politisk virksomhet. Så har vi skolen, ungdomsrådene og vi har valgkanalen. Men hvorvidt du har reell medvirkning handler om mulighetene du får, gjennom organisasjoner, ungdomsråd eller andre møteplasser, og det handler om hvilke holdninger du møter fra samfunnet rundt deg, forklarte Dæhlie.

Faktum er at rettighetsterrenget for de unge er så uoversiktlig at unge ofte ikke får deltatt på den måten de har krav på. Og at holdninger blant de som skal gi ungdom en arena ødelegger for ungdommens reelle medvirkning.

 

Bjarne Dæhli ga den reelle statusrapporten for ungdoms makt og medvirkning.

Kun en reell kanal

Dæhlie dro en evaluering av samtlige arenaer NOU’en drøfter:

− For eksempel har ungdom mulighet for å påvirke gjennom organisasjonene, korpset, idrettslaget eller gjennom andre medlemskap. Men mange organisasjoner har ikke spesielt fokus på at medlemmene skal påvirke og styre organisasjonen. De rekrutterer i tillegg veldig skjevt, gjerne kun fra det samme sosiale lag som dem selv, med det resultat at mange grupper ungdommer ikke er å finne i slike frivillige organisasjoner.

− På skolen er det mulig for ungdom å påvirke for de som aktivt velger å benytte seg av den muligheten. Men de fleste gjør ikke det. Skolens demokratioppdrag er drøftet i NOU’en, og den generelle konklusjonen blir at skolen er god på det teoretiske rundt medvirkning, på å forklare hvordan det skal fungere. Men de er ikke så flinke til å praktisere dette i praksis. De får ikke elevene til å bidra i opplæringen i skolemiljøet.

− Når det gjelder ungdomsrådet er svaret på om ungdom har medvirkning utvetydig ja. Her er det mulig å påvirke. Forutsatt at kommunen ønsker det. Men ofte er prosessene dårlig lagt opp og forankringen inn i resten av kommunen er dårlig. Kommunene bruker ikke ungdomsrådet som en premissleverandør inn i resten av organisasjonen. Kun 16 prosent av kommunene oppga at de dro med ungdommen aktivt. Bare 18 prosent mente ungdommen ble hørt, men paradoksalt nok mente 3 av 4 kommuner at ungdom hadde innflytelse i kommunale beslutningsprosesser fortalte Dæhli fra undersøkelsene i rapporten.

Dæhlie og NOU’en konkluderer med at det er et betydelig potensial å ta i bruk virkemidler for å få ungdom mer med. Dessuten er unge er engasjert om de får muligheten til å delta på en meningsfull måte.

− Et uklart mandat til ungdomsrådet er problematisk, da kommer det ikke klart nok fram hva ungdomsrådet er til for. Mange har ungdomsråd for ungdomsrådets skyld, og bruker det kun på enkelte saker. Sjelden bruker ungdomsrådet på foreksempel tema innen helse og skole.

− Man går dermed glipp av ungdomsrådet som kanal og bidrag til å utvikle stedet lokalt. Nå er tiden kommet til å si at alle kommuner fortjener et ungdomsråd for å skape en bedre kommune, sa Bjarne Dæhlie.

 

Åpning fra framtida

Ordfører Randi Lillegård fikk hjelp selveste fremtida da hun sammen med de yngste innbyggerne i Dyrøy åpnet  Dyrøyseminaet, som i år skal handle om de unge.

Ordfører Randi Lillegård i Dyrøy hadde ung assistanse da hun åpnet årets Dyrøyseminar. Sjetteklassingene Wilde Johansen, Marie Ertzaas og Marte Røsæg Olsen bidro med sang.

Årets Dyrøyseminar er det åttende i rekken, og temaet i år er «Nye perspektiver». I løpet av de neste to dagene skal de unges makt og medvirkning i lokal samfunnsutvikling fokuseres og debatteres.

− I dag har vi framtida i fokus, og det er de unge stemmene som skal fram. De unge politikerne, de unge forskerne, de unge gründerne, det unge engasjementet, åpnet Lillegård.

Fornying, det å tørre å skape gode arbeidsplasser og lokalsamfunn som gir folk mulighet til å bruke det beste i seg selv, slik at de trives, det er fokus for Dyrøyseminaret og for Dyrøy kommune.

Ordføreren gledet seg derfor til å senere på dagen presentere statsråd Liv Signe Navarsete for fornying og kreativitet i helse- og omsorgssektoren.

Så overlot hun scenen til en gruppe unge mennesker med mange flotte og ulike talenter, for anledningen utstyrt med sang, dikt og rytmer fra grunnen de omgir seg med. Stein og strå. Slik at du kunne fremføre ord til ettertanke før start.

−  Det blir ikke mose på en stein som ruller, erklærte ordføreren, og så var det hele i gang.

Til sammen følger 250 påmeldte Dyrøysemniaret fra Nordavindshagen. I tillegg streames programmet direkte og kan følges via PC eller videokonferanse.

 

English Day at School

Students at the school in Dyrøy experienced an exciting training day in English along with twelve students and four teachers from the University of Southampton. View the great report from Salangen News. This is good learning – both ways!

Today’s program on Elvetun school consisted of two workshops:
1. To explore digital literacy and critical thinking – how do young people evaluate information that they find on-line? What information is regarded as trustworthy/untrustworthy? What factors influence these judgements (e.g. formal education, peers, parents)? Does it depend on the type of information that they are seeking? What tools might be developed to support critical thinking

2. To explore the place of the web in youth participation – how/do young people use the web for participation in civil society? Are new forms of organization and activism emerging? What forms of participation are meaningful and interesting to young people? How might this be supported e.g. in education, through community and voluntary organizations etc

Serving lunch were students from restaurant and food processing at Senja high school (Department Sørreisa), and the menu was of course «Fish’n’Chips» …

Earlier we posted this article about the UK visit. Now we look forward to hear more from the British on web-student workshop «Web futures» in the business hotel (Læringshagen) on Wednesday 19.9. You can also follow online TV from Læringshagen via this link .

Thank you Google Translate for all your help…

Følg Dyrøyseminaret fra der du er

Det åttende Dyrøyseminaret kan som alltid følges fra din PC, i år er det enda bedre tilrettelagt også for nettbrett og mobil. I ettertid blir opptakene liggende tilgjengelig som arkiv. En viktig del av seminaret er nemlig erfaringsdeling og idéutveksling, derfor ønsker vi at du også skal kunne se det du vil om igjen – og om igjen.

Streaming er en selvfølgelig del av Dyrøyseminaret.


Nettstrømmen på tirsdag fra Nordavindshagen følger du her og onsdag, fra verkstedet «Web futures» i Læringshagen, følger du her

Våre samarbeidspartnere på Web-TV er Aktiv Media og Salangen Nyheter.

Are Apeland og Jon Henrik Larsen fra Salangen Nyheter lager både reportasjestoff og Web-Tv fra Dyrøyseminaret 2012.

Velg ditt verksted på Dyrøyseminaret

Programmet inneholder fire ulike spor på dag 2, har du gjort ditt valg?

Stor oppslutning om verkstedet «Sosiale medier» under Dyrøyseminaret 2010. I år fylles denne salen av unge på regional ungdomssamling.

Spor 1: Ung medvirkning
Regional ungdomssamling. Blant de medvirkende er Teaterensemblet Rimfrost, Viljar Hanssen (Tromsø AUF), Joachim Karlsen (Carry Swan UB), Ungdomsrådene i Midt-Troms m.fl. Ungdomsråd i Midt-Troms er spesielt inviterte, voksne ledsagere som følger ungdom til denne samlingen, må melde seg selv på spor ny 2.
Start: 19.09.2012 09:00
Slutt: 19.09.2012 14:00
Sted: Kultursalen, Elvetun skole

Spor 2: Hvordan dyrke fram de unge ressursene i lokal samfunnsutvikling
Kafédialog: Verktøy for mobilisering, involvering og medvirkning. Ungdom stiller spørsmål ved ting og kommer med nye, verdifulle innfallsvinkler. Distriktssenteret (KDU) inviterer prosjektledere, kommunalt ansatte og fylkeskommunalt ansatte som ønsker å involvere ungdom i lokalt utviklingsarbeid til et arbeidsverksted. Metoden «Kafédialog» er tema, og vi setter fokus på hvordan man kan dyrke frem de unge ressursene i et lokalsamfunn. Med bl.a. Silja Karlsen, prosjektleder Omdømmeprosjektet i Nord-Troms og Helge Evensen Bjørkum, Kulturbasert entreprenørskap, Lærdal.
Start: 19.09.2012 09:00
Slutt: 19.09.2012 14:00
Sted: Klasserom, Elvetun skole

Spor 3: Web futures
Digitale ferdigheter og ung medvirkning. Hvordan bruke IKT for å engasjere ungdom? Engelskspråklig spor som arrangeres sammen med masterstudenter i faget Web Science ved Universitetet i Southampton. FULLTEGNET!
Start: 19.09.2012 09:00
Slutt: 19.09.2012 14:00
Sted: Læringshagen / kontorhotellet

Spor 4: Lær av oss!
«Lærende kommuner» med fokus på erfaringsdeling. Blant de medvirkende er representanter fra de lærende kommunene Harstad, Rennesøy og Lysekil (Sverige). Møt blant annet Andreas Våge, kommunepsykolog i Rennesøy med fokus på «tidlig intervensjon» og elev og lærer fra Stangnes 8-13, en helt spesiell skole i Harstad med målsetting om å redusere frafall av elever i skolen. Fra Lysekil får vi høre om en ungdomspolitisk handlingsplan og sammenhengen mellom folkehelse og unges medvirkning. To kommunestyrerepresentanter tenker høgt om eldre og nye former for demokrati, og vi får høre om en idéinkubator – fortalt av ildsjelen og driveren bak.
Start: 19.09.2012 09:00
Slutt: 19.09.2012 14:00
Sted: Nordavindshagen

Alle som har meldt seg på digitalt, har valgt et spor. Trenger du hjelp til den digitale registreringen, eller lurer på om du er påmeldt, ta kontakt!

Demokrati på skolen

Forrige uke besøkte vår internship Liss Mirjam Stray Rambo elevene på Elvetun ungdomsskole for å snakke om tema demokrati og hvordan de unge kan få mest mulig ut av det som skjer under Dyrøyseminaret.

Liss Mirjam skal blant annet gjennomføre en undersøkelse blant ungdom i Dyrøy, der intensjonen er å utvikle kunnskap om hvordan ungdom opplever og tenker rundt sin tilhørighet, deltagelse og innflytelse i lokalsamfunnet.
• Hvordan opplever unge selv sin innflytelse og mulighet til innflytelse?
• Hva er ungdom opptatt av?
• Hva slags innflytelse/medvirkning får man gjennom elevrådet og ungdomsrådet? Andre deltagelseskanaler.

Demokratiundervisning på ungdomstrinnet på Elvetun skole med Marit A. Espenes (t.v.), lærer Wenche M. Hermansen og Liss Mirjam Stray Rambo. Foto: Turid Andreassen.

Påvirkningskraft
Vi snakket om temaer for undersøkelsen og om demokrati generelt. Hva slags kanaler finnes for deltakelse og hva er egentlig skolens rolle i den «politiske oppdragelsen»? Demokratiet forutsetter et opplyst folk – der alle har like muligheter for å tilegne seg politiske kunnskaper og ferdigheter, og til å utvikle politisk dømmekraft. Vi vet at skolen skal lære elevene å bli gode demokratiske medborgere, men man vet lite om hvordan denne oppgaven faktisk løses i praksis. Diskusjonen gikk rundt elevråd og ungdomsråd, og hva man faktisk kan være med på å påvirke gjennom å engasjere seg. Elevene stilte spørsmål om man hadde reell påvirkningskraft?

Nye måter å delta på?
Å være en medborger er ikke noe som starter når man når en viss alder, unge medborgere i et lokalsamfunn skal også høres, fra sitt perspektiv. Ungdom deltar aktivt i politikk og samfunnsliv, men ofte på måter de kanskje ikke selv opplever som «politiske». Det digitale medborgerskapet, altså de sosiale mediene, beskrives som en ny måte for deltakelse og mobilisering som gir unge mer mulighet til makt. Ungdom er kanskje flinkere til å utnytte mulighetene sosiale medier gir, i større grad enn den voksne befolkningen. Det at så mange unge er på internett og forskjellige sosiale medier betyr at de raskt kan mobiliseres, og at de raskt kan mobilisere andre. Et par positive trekk ved sosiale medier er at deltakelsen ikke er stedbundet, alle kan delta uavhengig av hvor de bor.

Innflytelse
De sosiale mediene er også demokratiserende. Man behøver ikke være flink til å snakke for seg, eller kunne alle formelle møteregler og prosedyrer for å delta. Samtidig er hva slags innflytelse det digitale medborgerskapet gir ungdom, fortsatt et åpent spørsmål. De sosiale mediene er også viktige for mobilisering til demonstrasjoner og aksjoner i den fysiske verden. Det er også et viktig poeng at engasjement gjennom aksjoner og andre uformelle former for deltakelse – ikke kan erstatte deltakelsen i tradisjonell politikk, dersom folkestyret skal opprettholdes. Det kan se ut til at denne formen for deltakelse kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, tradisjonell politisk deltakelse.

Mer om hvordan ungdom deltar i samfunnsdebatten og hva som påvirker deltakelsen får du på Dyrøyseminaret – programmet finner du her!

Unges medvirkning – men hvordan?

Dyrøyseminaret 2012 er viet temaet Unges makt og medvirkning. Men greier man i dag å involvere ungdommen? For dårlig, slår en rapport fra Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR) fast. På oppdrag av Kompetansesenter for distriktsutvikling undersøkte NIBR hvilke muligheter ungdom har til å påvirke og engasjere seg i utvikling av sin region, og konkrete tiltak, prosjekter og ordninger som eksisterer.

Les mer

Britisk besøk

Dyrøyseminaret 2012 får 16 seminardeltakere fra uventet hold. Fra Universitetet i Southampton som vi har samarbeidet med over tid, kommer 12 studenter på master og doktorgradsnivå, samt 4 veiledere. Britene studerer faget Web Science og skal i tillegg til å følge seminaret på dag 1, ha ansvar for et eget verksted på dag 2. Hvis du vil lese mer om det og melde deg på, følg linken her.

Ungdommer i Dyrøy fikk tilbud om kurs i sosiale medier under forrige Dyrøyseminar, i år får de blant annet en fagdag med studenter fra Southampton.

Det engelske følget skal innom både Tromsø og Dyrøy i løpet av Norges-besøket. I Tromsø skal de blant annet besøke UNN og Nasjonalt Senter for  Samhandling og Telemedisin. I Dyrøy er det elever på ungdomstrinnet som får nyte godt av den engelske ekspertisen. Mandag 17.9. arrangerer de nemlig en fagdag på skolen med to ulike fokus, som begge er gode og nødvendige oppfølgere etter nettvettkurset vi arrangerte i mai:

  •  To explore digital literacy and critical thinking – how do young people evaluate information that they find on-line? What information is regarded as trustworthy/untrustworthy? What factors influence these judgements (e.g. formal education, peers, parents)? Does it depend on the type of information that they are seeking? What tools might be developed to support critical thinking
  • To explore the place of the web in youth participation – how/do young people use the web for participation in civil society? Are new forms of organization and activism emerging? What forms of participation are meaningful and interesting to young people? How might this be supported e.g. in education, through community and voluntary organizations etc

Dyrøyseminaret er en nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling. Samtidig er vi som arrangerer seminaret, opptatt av at seminaret skal bety noe lokalt. For eksempel at vi bygger felles kompetanse i hele kommuneorganisasjonen, og at våre ungdommer får ta del i de ressursene som hentes inn til seminardagene. Dette gir Dyrøyseminaret en ekstra dimensjon for oss. Vi håper våre elever finpusser engelsken og ser fram til besøket, og håper mange av de som kommer til seminaret får med seg web-studentenes verksted i kontorhotellet på onsdag 19.9. Vel møtt!