Fagforbundet vil ha folkeavstemming

Mette Nord Foto: Fagforbundet

Mette Nord
Foto: Fagforbundet

Fagforbundet med leiar Mette Nord i spissen krev at det vert gjennomført folkeavstemmingar om kommunesamanslåing.

Fagforbundet har 335.000 medlemmar og i ein artikkel i avisa Klassekampen framhevar Nord at organisasjonen har stor innverknad på kva som skjer lokalt. Prosessen rundt ei kommunesamanslåing vil påverke  lønns- og arbeidsvilkåra til Fagforbundet sine medlemmar, og organisasjonen vil difor delta i prosessen med kommunereforma.

Nord legg til at Fagforbundet ikkje er imot kommunesamanslåing, men understrekar at det må skje frivillig, etter lokale behov.

Fagforbundet har utarbeida eit eige notat om organisasjonen sitt arbeid med kommunereforma.

Jan Tore Sanner inviterer til naboprat

 Jan Tore Sanner  Foto: Stortinget

Jan Tore Sanner

Foto: Stortinget

Etter sommer ferien er over vil kommunal – og moderniseringsminister Jan Tore Sanner invitere kommune-Norge til å komme i gang med nabopraten.

I en kronikk i Østlendingen.no oppfordrer han nabokommuner til å starte diskusjonen om hva som er de største og viktigste utfordringene, og hva kommunene kan få til sammen.

Selv omtaler han kommunereformen som den største velferdsreformen på 50 år. Den skal sikre gode skoler, barnehager, eldreomsorg og andre viktige tjenester i ti-årene som kommer.

Les hele kronikken her.

 

 

Deltidsstillinger i helsesektoren – et stort nasjonalt problem

bilde 3

Turnusgruppa – fra venstre Bente Storvoll, Ninni Gabrielsen og Ellen Johnsen.

I Norge er det kun tre av ti ansatte i helsesektoren som arbeider full stilling. Over halvparten i norsk kommunesektor jobber deltid og 70 % av disse i pleie- og omsorgssektoren. Tall fra Kommunens arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon, KS, viser imidlertid store variasjoner mellom kommunene (nrk.no).

Unge vil ikke ha deltidsjobber!

I følge gjeldende Nasjonal helse- og omsorgsplan, ser tilgangen på utdannede helsefagarbeidere ut til å kunne bli mangelfull på grunn av svak rekruttering og frafall i utdanningen. De største utfordringene vil i hovedsak komme fra år 2020, og vil kunne føre til ytterligere økt etterspørsel etter personell med høyere utdanning.

Uønsket deltid, relativt høyt sykefravær og lav pensjoneringsalder er utbredt i helse- og omsorgssektoren. En reduksjon i bruk av antall deltidsstillinger vil være en viktig forebyggende faktor. Stor deltidsbruk kan medføre problemer i rekrutteringsarbeidet av ungdom til omsorgstjenesten – i og med at de etter endt skolegang vil ha et ønske om fast fulltidsstilling.

Brukerne av omsorgstjenesten har behov for kontinuitet i tjenesten og et lavt antall omsorgsyterer å forholde seg til, og større stillinger er derfor en viktig forutsetning for å bedre kvaliteten på omsorgstjenesten. En høy andel deltidsansatte på en arbeidsplass kan virke negativt inn på arbeidsmiljøet og bidra til økt sykefravær. Det er viktig å være klar over at deltidsstillinger kan medføre utilsiktede kostnader – både økonomiske og menneskelige kostnader.

Les også: Må over fra deltid til heltid

3+3 turnus – et viktig grep overfor deltidsproblematikken

Dyrøy kommune i Midt Troms tar grep overfor deltidsproblematikken. Telemarksforskning konkluderte i 2013 i en evaluering av pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten i Dyrøy kommune (Thorstensen og Groven 2013), at turnus og reduserte stillingshjemler (ufrivillig deltid) var en av årsakene til sykehjemmets utfordringer. Ufrivillig deltid er også i fokus i prosjektet «Sammen om en bedre kommune», som Dyrøy kommune ble med i fra år 2011.

Høsten 2013 søkte PLO i samarbeid med Dyrøyseminarsenteret, midler fra KLP, til HMS-prosjektet; «På bedringens vei». Prosjektet ble innvilget og det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av enhetsleder, fagledere fra PLO og prosjektleder fra Dyrøyseminarsenteret.

Dyrøy omsorgssenter skal nå prøve ut 3+3 turnus ved to avdelinger. Turnusen vil resultere i økte stillingsprosenter til flere ansatte, og vi vil få dekt opp helgebemanningen med fast fagpersonell, forklarer enhetsleder ved pleie og omsorg (PLO), Tove Utmo. Målet er færre deltidsstillinger, nedgang i sykefraværet og ikke minst økt forutsigbarhet og kontinuitet for både brukerne og personalet. Det vil gi økt trivsel for begge parter, sier Utmo. Den nye turnusen vil ha en oppstart i september måned.

Er det kommunen som fortel kven eg er?

Dan-Erik Aggvin Foto: Distriktssenteret

Dan-Erik Aggvin
Foto: Distriktssenteret

-Når vi snakkar om kommunereform, er det kommunesamanslåing lokalt folk tenkjer på. At det kan vere fornuftig å ha større kommunar med sterkare fagmiljø er det lett å forstå for mange. Men det er lettast å forstå at det er fornuftig for alle andre. Når vi snakkar om min kommune, er det noko anna som slår inn. Dei rasjonelle argumenta som fortel om kompetanse, økonomi, effektivitet, arbeidsmiljø og alt anna vi kan telje opp kjem til kort. Det er der identiteten kjem inn. Det er lokalt det kjem inn ein ustyrleg faktor som er vanskeleg å setje fingeren på og som kan få meir å seie for folkemeininga enn dei rasjonelle argumenta.

Dette skreiv kommunikasjonsrådgjevar Dan-Erik Aggvin i Distriktssenteret etter han deltok på om worshop om kommunereforma og identitet. – Vi tek debatten på Dyrøyseminaret 2014.