S@mspill prosjektet – gav kompetanseløft

5359751_2469721


 

 

 

 

Ny søknad – videreføring av S@mspill prosjektet

En videreføring av prosjektet vil være avgjørende for å fullføre kompetansehevingsløpet som flere ansatte har startet på, samt utvikling av modell for samhandling mellom tjenestene. Dyrøy kommune har nå sendt inn en ny søknad til helsedirektoratet for videreføring av prosjektet.

Prosjektets formål

Styrke tjenestetilbudet i form av kompetanseheving, dokumentasjon og utvikle modell for samhandling.

 • Kompetanseheving blant fagpersoner som arbeider i skole, barnehage og helsestasjon
 • Øke kvaliteten på tjenesten og forebygge psykososiale vansker hos barn/unge – og deres familie.
 • Styrke foreldrerollen.
 • Utvikle modeller hvor ulike fagmiljøer og foreldregrupper er integrert.

Kommunen har gjennomført kompetanseheving innenfor: barn- og unge psykisk helse, samspill og tilknytning, samt foreldreveiledning.Økt kunnskap om tilknytning, vil styrke de ansatte i møte med barn/unge (og deres foreldre), med tilknytningsvansker. Foreldreveiledning vil styrke foreldrerollen og veiledningskompetansen blant de ansatte vil styrke de ansatte i møte med foreldrene. Tiltakene har vært rettet mot ulike tjenesteytere i kommunen, men innenfor samme satsningsområde. Det medfører at ulike tjenesteytere har samme forståelse og tilnærming i møtet med foresatte.

De tiltak som er iverksatt og gjennomført er:

Kompetanseheving

 • Barnevernskonferansen 2015. Ansatte deltok på barnevernskonferansen i Oslo, hvor temaet var: tilknytningsvansker, omsorgssvikt og traumer.
 • Kurs i tilknytning – Joachim Haarklou, ansatte i Dyrøy barnehage, Elvetun skole og helsestasjon i Dyrøy. Videre kursrekke er planlagt å gjennomføres i 2016, avhenger av videreføring av prosjektet.
 • Pedagogisk psykologi for småbarnsavdelingene 2015. Ansatte i Dyrøy barnehage har deltatt.
 • Barn og oppvekstkonferansen 2015.
 • ICDP- veileder sertifisering 2015. To ansatte tar kurset og sertifiseres i løpet av året. Veiledningen av foreldre er startet opp.
 • KIDkurs – kurs i depresjonsmestring. 13 deltakere
 • Fagdag på Elvetun skole for ansatte og foreldre, med tema tilknytning av psykolog Hanne Renland.

Andre tiltak

 • Ungdata.no Ungdom ved 8.-10 trinn på Elvetun skole har deltatt i en brukerundersøkelse – med fokus på psykisk helse og rus blant unge. Undersøkelsen ble utført anonymt på nett og Korus-Nord har utarbeidet en rapport og presenterte resultatet for politikere og elevrådsrepresentanter, FAU, samt andre ansatte i kommunen. Resultatet følges opp og tiltak iverksettes.
 • Trivselstiltak i skolen. Oppstart av Trivselslederprogram ved Elvetun skole.

I prosjektperioden har det vært samarbeid med ungdom, ansatte og foreldre/pårørende og dette samarbeidet forsetter. Forebyggende tiltak for å følge opp resultatet av ungdataundersøkelsen, videre veiledning av foreldregrupper (ICDP) og kollegaveiledning, samt kunnskapsdeling.

Kompetansehevingen har vært i og på tvers av tjenestene ved Helsestasjon, Folkehelsekoordinator, Elvetun skole og Dyrøy barnehage. Intensjonen er å bygge opp sterk faglig kompetanse i hjelpeapparatet lokalt. Kompetansehevingen vil komme brukerne og enkeltindividet til gode. Det er nå søkt Helsedirektoratet om videreføring av prosjektet for å kunne tilby de ansatte å fortsette med kompetanseløpet de er startet på. Inne utgangen av mars mnd. vil svaret på søknaden foreligge.

 

 

 

 

-Eit godt folkemøte i Dyrøy

-Eit informativt og godt møte. Det var ordførar Randi Lillegård si oppsummering etter folkemøte om Kystplan Midt- og Sør-Troms, som vart arrangert i Dyrøy denne veka.

Havbruksnæringa er i sterk vekst i Nord-Noreg, noko som har skapt større behov for å planlegge bruken av kystområda våre. Difor sette Troms Fylkeskommune i 2011 av midlar for utarbeiding  av regionale kystsoneplanar.  No er «Kystplan Midt- og Sør-Troms» som omfattar 13 kommunar med 2426 tusen km kystlinje og 3757 km2 sjøareal, på høyring.

Planen  skal godkjennast i kvar kommune og høyringsfristen går ut denne månaden, så no vert  den framtidige bruken av kystsona i Troms grundig diskutert i rundt omkring i kommunane.

God dialog

På folkemøtet i Dyrøy presenterte  prosjektleiar Inger Andreassen, og fagleiar i kommunen, Ragnvald Tollefsen prosessen som ligg til grunn for den planen som no er på høyring. Etterpå var det lagt til rette for spørsmål og dialog.

Spørsmål som kom opp under møtet var i hovudsak knytt til lokalisering av oppdrettsanlegg i høve til fiske- og gyteområder, bruk av avlusingsmiddel i oppdrettsanlegga, framtidig vekst og krav til avstand mellom lokalitetane.

-Vi fekk mange gode spørsmål og vi hadde ein god dialog mellom politikarar, havbruksaktørar og befolkninga generelt, så eg opplevde at vi hadde eit svært godt møte i Dyrøy,  seier Andreassen.

Ho viser vidare til at alle som er opptatt av spørsmål knytt til havbruk og miljøpåverknad bør lese Havforskingsinstituttet si nye risikovurdering av miljøpåverknadar frå matfiskproduksjon.

Høyringsfrist denne månaden

Høyringsfristen for kystsoneplanen er 30 april, og den 15 juni skal politikarane vurdere kva innspel ein skal ta omsyn til i den nye planen. Men i utgangspunktet har det ikkje vore store konfliktlinjer i denne regionen.

-Det er ikkje lagt ut nye lokalitetar i dette området. Her er det berre snakk om å mindre justeringar, og eg opplever at vi har hatt ein svært god prosess så langt, seier Andreassen.

Folkemøte om kystsoneplan 1

Kystsoneplanen som no er på høyring skapte stort engasjement på folkemøte i Dyrøy kommune denne veka. Her presentera prosjektleiar Inger Andreassen planen for rundt 30 frammøtte.


Dialog rundt bordet

Planar for bruk av kystsona, presentert på store kart, gav godt grunnlag for diskusjon.


Ragnvald Tollefsen og Inger Andreassen

Ragnvald Tollefsen i Dyrøy kommune og prosjektleiar Inger Andreassen har jobba intenst med å ferdigstille høyringsutkastet til den nye kystsoneplanen.


Ken-Rune Bekkeli og Tormod Nygård

Ken-Rune Bekkeli i Salaks AS (t.v) og Tormod Nygård i Dyrøy villfisk er begge godt fornøgd med innhaldet i den nye kystsoneplanen som vart presentert på folkemøte i Dyrøy denne veka.

Flertall for kommunesammenslåing i ny undersøkelse

Sanner og Greni

Jan Tore Sanner får støtte fra 52 prosent av befolkningen når han ønsker endringer i kommunestrukturen. 27 prosent er negativ til slike endringer, mens 21 prosent har ingen mening. Tallene kommer frem i en undersøkelse som meningsmålingsbyrået Respons har gjort for Bergens Tidende.

Senterpartiets kommunalpolitiske talskvinne Heidi Greni er ikke overrasket over det er flertall i befolkningen som ønsker en sammenslåing av kommuner.

– Jeg er ikke overrasket over tallene. Det bor stadig flere folk i sentrale strøk. Bybefolkningen tror at kommunesammenslåing er svaret på veldig mye, sier Greni til bt.no. Både Jan Tore Sanner og Heidi Greni kommer til Dyrøyseminaret 2014.

Les hele saken her

 

 

Staduavhengig tankegang som strategi for lokalsamfunnsutvikling

Lars Utstøl til nettIfylgje Lars Utstøl i Studiesenteret.no vil utdanning bli mykje mindre stadavhengig i framtida. Bruk av digitale verkty vil gi oss tilgang til dei aller beste ressursane, uavhengig av kvar ein oppheld seg.

Lars Utstøl er dagleg leiar av Studiesenteret.no som er eit landsomfattande nettverk av studiesenter. Han er også sentral i U Nordic sitt Innovation Team – eit nytt nordisk utdanningsnettverk. Utstøl er fødd i Tromsø, men har budd både i Salangen, på Senja, i Gratangen, Stockholm, Oslo, Drammen, Ski og i New York. I dag pendlar han mellom Stockholm og Salangen.

Utstøl kjem til Dyrøyseminaret 2014 for å snakke om MOOC og staduavhengige studiar via digitale verktøy.

Les intervju med Lars Utstøl i Folkebladet.no –Tenk nytt og ikke vern om det gamle.

 

 

Debatten er i gang – i NRK

I dag har Nrk to innslag på sin morrasending der tematikken på årets Dyrøyseminar vies god plass.

 

I det første innslaget er fokus på om en bør ta hensyn til folks tilhørighet og ønsker i arbeidet med ny kommunereform? Og hvordan skal det skje?

I det andre innslaget er opptakten til alle debattene som vil foregå på Dyrøyseminaret 23. og 24. september.

Svært mange i vårt land er opptatt av framtidige strukturer. Bli med i debatten – din stemme og ditt engasjement er viktig.

Meld deg på Dyrøysemiaret 2014!

 

Radioinnslag 19.08.14

Radioinnslag 19.08.14

Sjekk status for sammenslåingsprosessen

Norgeskart 2Den siste perioden har vi hatt en kraftig vekst i antall kommuner som har startet diskusjonen om den fremtidige kommunestrukturen. Noen er fortsatt helt i startgropa, mens andre er klar for en mer omfattende utredning. Til høsten må alle være i gang med prosessen.

Kommunekartet til Kommunal-Rapport.no får du oppdatert status for sammenslåingsprosessen i hver enkelt kommune.

 

 

Lofotrådet vurderer å anke avslaget

NoregTidligere denne uken ble det kjent at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke har innvilget Lofotrådet sin søknad om 700.000 kroner i støtte til utredning av kommunestrukturen.

Departementet sin begrunnelse er at søknaden omhandler utredning av det interkommunale samarbeidet, og ikke kommunesammenslåing. Men Jonny Finstad som er ordfører i Vestvågøy og leder i Lofotrådet, sier til Lofotposten at de vurderer å anke avslaget. Lofotrådet ønsker å vite mer om hva som tjener Lofoten best, om det er å utvide samarbeidet, eller å slå sammen kommunene.

Kommunereformen i praksis

Regjeringen sitt arbeid med en ny kommunereform, og planer for en storstilt kommunesammenslåing skaper engasjement i hele landet. Det er ikke bare Lofotrådet som ønsker å vite hva som tjener hele befolkningen best når det gjelder kommunestruktur og tjenestetilbud.  På Dyrøyseminaret 2014 som blir arrangert i Dyrøy den 23. og 24. september tar vi også denne debatten. Da kommer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Dyrøy for å fortelle mer om Regjeringen sine planer for innføring av ny kommunereform, og hva det innebærer i praksis.

Bør bruke anledninga til å rydde opp i kommunale arkiver

Tør vi veilede ungene også i det digitale "verdensrommet"?Innføring av ny kommunereform er en gyllen anledning for å rydde opp i dagens kommunale arkiver, men dersom det ikke blir satt av midler og stilt krav til sikring av arkivene, er både rettssikkerhet, kulturarv og fremtidig forskning i Norge truet. Det skriver Kari Remseth og Eirik H. Andersen, ved Statsarkivaren i Trondheim i en kronikk i Kommunal Rapport.

Remseth og Andersen frykter tap av uerstattelig rettighetsdokumentasjon knyttet bl.a. til barnevern, skole, helse og eiendom dersom dette ikke blir gjort på rett måte.

Spørsmål om prosessen rundt innføring av en ny kommunereform blir diskutert på Dyrøyseminaret 2014.

Les hele kronikken her

Sanner avslår tre av fem søknader

 Jan Tore Sanner Foto: Stortinget

Jan Tore Sanner

Foto: Stortinget

Stortinget har vedtatt at store utredninger om kommunesammenslåing skal erstattes av mindre og mer målrettete vurderinger, men tre av fem søknader er de siste ukene blitt avslått av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I følge Kommunal Rapport har Hof, Holmestrand og Re i Vestfold fått 550.000 kroner for å utrede en eventuell kommunesammenslåing, men Lofotrådet har fått avslag på sin søknad fordi den omhandlet interkommunalt samarbeid, og ikke sammenslåing. Andre igjen har fått avslag fordi de er komt for langt i prosessen.

Debatten om kommunereformen og prosessen frem til den blir iverksatt tar vi på Dyrøyseminaret 2014.

Arnstad lar seg ikke imponere av begrepsbruken

Marit Arnstad

Marit Arnstad

-Tvang er tvang, enten man bruker det ofte eller sjelden. Det sier Marit Arnstad i Senterpartiet i en kommentar. Hun lar seg ikke imponere av Regjeringens begrepsbruk i debatten om innføring av ny kommunereform.

Arnstad er ikke imot kommunesammenslåing dersom det skjer frivillig med utgangspunkt i folkeavstemming. Men hun omtaler debatten som Regjeringen legger opp til som litt merkelig.

– Det har blitt en debatt av klisjeer. Nyordet «robust» er kanskje det beste eksempelet. Det er en debatt uten innhold, bare med et lønnlig håp om at fylkesmenn og ordførere skal komme opp med forslag til struktur slik at regjeringen slipper å ta stilling til det, skriver Arnstad.

Les hele kommentaren her.