Har du sett annonsene våre?

Annonseserien vår vil rulle i lokalpressen og i den regionale annonsesamkjøringen fram mot Dyrøyseminaret 2014. Har du meldt deg på? Det kan du gjøre her.

Sømløs

Sjekk status for sammenslåingsprosessen

Norgeskart 2Den siste perioden har vi hatt en kraftig vekst i antall kommuner som har startet diskusjonen om den fremtidige kommunestrukturen. Noen er fortsatt helt i startgropa, mens andre er klar for en mer omfattende utredning. Til høsten må alle være i gang med prosessen.

Kommunekartet til Kommunal-Rapport.no får du oppdatert status for sammenslåingsprosessen i hver enkelt kommune.

 

 

Lofotrådet vurderer å anke avslaget

NoregTidligere denne uken ble det kjent at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke har innvilget Lofotrådet sin søknad om 700.000 kroner i støtte til utredning av kommunestrukturen.

Departementet sin begrunnelse er at søknaden omhandler utredning av det interkommunale samarbeidet, og ikke kommunesammenslåing. Men Jonny Finstad som er ordfører i Vestvågøy og leder i Lofotrådet, sier til Lofotposten at de vurderer å anke avslaget. Lofotrådet ønsker å vite mer om hva som tjener Lofoten best, om det er å utvide samarbeidet, eller å slå sammen kommunene.

Kommunereformen i praksis

Regjeringen sitt arbeid med en ny kommunereform, og planer for en storstilt kommunesammenslåing skaper engasjement i hele landet. Det er ikke bare Lofotrådet som ønsker å vite hva som tjener hele befolkningen best når det gjelder kommunestruktur og tjenestetilbud.  På Dyrøyseminaret 2014 som blir arrangert i Dyrøy den 23. og 24. september tar vi også denne debatten. Da kommer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Dyrøy for å fortelle mer om Regjeringen sine planer for innføring av ny kommunereform, og hva det innebærer i praksis.

Bør bruke anledninga til å rydde opp i kommunale arkiver

Tør vi veilede ungene også i det digitale "verdensrommet"?Innføring av ny kommunereform er en gyllen anledning for å rydde opp i dagens kommunale arkiver, men dersom det ikke blir satt av midler og stilt krav til sikring av arkivene, er både rettssikkerhet, kulturarv og fremtidig forskning i Norge truet. Det skriver Kari Remseth og Eirik H. Andersen, ved Statsarkivaren i Trondheim i en kronikk i Kommunal Rapport.

Remseth og Andersen frykter tap av uerstattelig rettighetsdokumentasjon knyttet bl.a. til barnevern, skole, helse og eiendom dersom dette ikke blir gjort på rett måte.

Spørsmål om prosessen rundt innføring av en ny kommunereform blir diskutert på Dyrøyseminaret 2014.

Les hele kronikken her

Sanner avslår tre av fem søknader

 Jan Tore Sanner  Foto: Stortinget

Jan Tore Sanner

Foto: Stortinget

Stortinget har vedtatt at store utredninger om kommunesammenslåing skal erstattes av mindre og mer målrettete vurderinger, men tre av fem søknader er de siste ukene blitt avslått av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I følge Kommunal Rapport har Hof, Holmestrand og Re i Vestfold fått 550.000 kroner for å utrede en eventuell kommunesammenslåing, men Lofotrådet har fått avslag på sin søknad fordi den omhandlet interkommunalt samarbeid, og ikke sammenslåing. Andre igjen har fått avslag fordi de er komt for langt i prosessen.

Debatten om kommunereformen og prosessen frem til den blir iverksatt tar vi på Dyrøyseminaret 2014.

Arnstad lar seg ikke imponere av begrepsbruken

Marit Arnstad

Marit Arnstad

-Tvang er tvang, enten man bruker det ofte eller sjelden. Det sier Marit Arnstad i Senterpartiet i en kommentar. Hun lar seg ikke imponere av Regjeringens begrepsbruk i debatten om innføring av ny kommunereform.

Arnstad er ikke imot kommunesammenslåing dersom det skjer frivillig med utgangspunkt i folkeavstemming. Men hun omtaler debatten som Regjeringen legger opp til som litt merkelig.

– Det har blitt en debatt av klisjeer. Nyordet «robust» er kanskje det beste eksempelet. Det er en debatt uten innhold, bare med et lønnlig håp om at fylkesmenn og ordførere skal komme opp med forslag til struktur slik at regjeringen slipper å ta stilling til det, skriver Arnstad.

Les hele kommentaren her.

Fagforbundet vil ha folkeavstemming

Mette Nord Foto: Fagforbundet

Mette Nord
Foto: Fagforbundet

Fagforbundet med leiar Mette Nord i spissen krev at det vert gjennomført folkeavstemmingar om kommunesamanslåing.

Fagforbundet har 335.000 medlemmar og i ein artikkel i avisa Klassekampen framhevar Nord at organisasjonen har stor innverknad på kva som skjer lokalt. Prosessen rundt ei kommunesamanslåing vil påverke  lønns- og arbeidsvilkåra til Fagforbundet sine medlemmar, og organisasjonen vil difor delta i prosessen med kommunereforma.

Nord legg til at Fagforbundet ikkje er imot kommunesamanslåing, men understrekar at det må skje frivillig, etter lokale behov.

Fagforbundet har utarbeida eit eige notat om organisasjonen sitt arbeid med kommunereforma.

Jan Tore Sanner inviterer til naboprat

 Jan Tore Sanner  Foto: Stortinget

Jan Tore Sanner

Foto: Stortinget

Etter sommer ferien er over vil kommunal – og moderniseringsminister Jan Tore Sanner invitere kommune-Norge til å komme i gang med nabopraten.

I en kronikk i Østlendingen.no oppfordrer han nabokommuner til å starte diskusjonen om hva som er de største og viktigste utfordringene, og hva kommunene kan få til sammen.

Selv omtaler han kommunereformen som den største velferdsreformen på 50 år. Den skal sikre gode skoler, barnehager, eldreomsorg og andre viktige tjenester i ti-årene som kommer.

Les hele kronikken her.

 

 

Deltidsstillinger i helsesektoren – et stort nasjonalt problem

bilde 3

Turnusgruppa – fra venstre Bente Storvoll, Ninni Gabrielsen og Ellen Johnsen.

I Norge er det kun tre av ti ansatte i helsesektoren som arbeider full stilling. Over halvparten i norsk kommunesektor jobber deltid og 70 % av disse i pleie- og omsorgssektoren. Tall fra Kommunens arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon, KS, viser imidlertid store variasjoner mellom kommunene (nrk.no).

Unge vil ikke ha deltidsjobber!

I følge gjeldende Nasjonal helse- og omsorgsplan, ser tilgangen på utdannede helsefagarbeidere ut til å kunne bli mangelfull på grunn av svak rekruttering og frafall i utdanningen. De største utfordringene vil i hovedsak komme fra år 2020, og vil kunne føre til ytterligere økt etterspørsel etter personell med høyere utdanning.

Uønsket deltid, relativt høyt sykefravær og lav pensjoneringsalder er utbredt i helse- og omsorgssektoren. En reduksjon i bruk av antall deltidsstillinger vil være en viktig forebyggende faktor. Stor deltidsbruk kan medføre problemer i rekrutteringsarbeidet av ungdom til omsorgstjenesten – i og med at de etter endt skolegang vil ha et ønske om fast fulltidsstilling.

Brukerne av omsorgstjenesten har behov for kontinuitet i tjenesten og et lavt antall omsorgsyterer å forholde seg til, og større stillinger er derfor en viktig forutsetning for å bedre kvaliteten på omsorgstjenesten. En høy andel deltidsansatte på en arbeidsplass kan virke negativt inn på arbeidsmiljøet og bidra til økt sykefravær. Det er viktig å være klar over at deltidsstillinger kan medføre utilsiktede kostnader – både økonomiske og menneskelige kostnader.

Les også: Må over fra deltid til heltid

3+3 turnus – et viktig grep overfor deltidsproblematikken

Dyrøy kommune i Midt Troms tar grep overfor deltidsproblematikken. Telemarksforskning konkluderte i 2013 i en evaluering av pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten i Dyrøy kommune (Thorstensen og Groven 2013), at turnus og reduserte stillingshjemler (ufrivillig deltid) var en av årsakene til sykehjemmets utfordringer. Ufrivillig deltid er også i fokus i prosjektet «Sammen om en bedre kommune», som Dyrøy kommune ble med i fra år 2011.

Høsten 2013 søkte PLO i samarbeid med Dyrøyseminarsenteret, midler fra KLP, til HMS-prosjektet; «På bedringens vei». Prosjektet ble innvilget og det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av enhetsleder, fagledere fra PLO og prosjektleder fra Dyrøyseminarsenteret.

Dyrøy omsorgssenter skal nå prøve ut 3+3 turnus ved to avdelinger. Turnusen vil resultere i økte stillingsprosenter til flere ansatte, og vi vil få dekt opp helgebemanningen med fast fagpersonell, forklarer enhetsleder ved pleie og omsorg (PLO), Tove Utmo. Målet er færre deltidsstillinger, nedgang i sykefraværet og ikke minst økt forutsigbarhet og kontinuitet for både brukerne og personalet. Det vil gi økt trivsel for begge parter, sier Utmo. Den nye turnusen vil ha en oppstart i september måned.