Unge i fokus på Dyrøyseminaret

På årets Dyrøyseminar blir det arrangert ein eigen workshop med unge i fokus. Her handlar det  om nye ungdomsroller, utdanningsval, nettvet og den digitale skulen. Sentrale bidragsytarar er senterpartipolitikar Sandra Borch, fylkesråd for utdanning Roald Sollie og professor Tom Tiller ved Universitetet i Tromsø.

Digital mobbing

Utdanningsdirektoratet, med statsministeren i spissen, set i haust i gang ein nasjonal aksjon mot mobbing. Saman med Elvetun Skule tek årets Dyrøyseminar dette på alvor. Sandra Borch har gjennom media gjort ein svært viktig jobb med å diskutere trakassering og mobbing på nett, også med kurs for ungdommar og vaksne. Høyr henna historie andre dag av Dyrøyseminarets. Ungdomsskuleelevane i Dyrøy skal jobbe med eigne prosjekt i tilknyting til tema. Workshopen dag 2 passar for ungdommar og vaksne som ønskjer å debattere positive og negative sider ved den digitale utviklinga. Meld deg på her.

Ungdomsmedverking

Tidlegare elev ved Elvetun Skule Elise Chruickshank skal saman med inspektør Sverre Bergheim ha regien på det som føregår i kultursalen den 24. september. Dette er ikkje framande oppgåver for 18-åringen. Alt som 15-åring hadde Elise leiaroppgåver på Dyrøyseminaret.

Arbeidet med planlegging av neste skuleår er godt i gang ved Elvetun Skule. Her er det elevane si deltaking på Dyrøyseminaret i slutten av september som er tema. Frå venstre inspektør Sverre Bergheim, rektor May-Elin Hals og prosjektleiarar i Dyrøyseminarsenteret  Ragnvald Storvoll og Nina Nikolaisen.

 Frå venstre inspektør Sverre Bergheim, rektor May-Elin Hals og prosjektleiarar i Dyrøyseminarsenteret Ragnvald Storvoll og Nina Nikolaisen.

Er det kommunen som fortel kven eg er?

Dan-Erik Aggvin Foto: Distriktssenteret

Dan-Erik Aggvin
Foto: Distriktssenteret

-Når vi snakkar om kommunereform, er det kommunesamanslåing lokalt folk tenkjer på. At det kan vere fornuftig å ha større kommunar med sterkare fagmiljø er det lett å forstå for mange. Men det er lettast å forstå at det er fornuftig for alle andre. Når vi snakkar om min kommune, er det noko anna som slår inn. Dei rasjonelle argumenta som fortel om kompetanse, økonomi, effektivitet, arbeidsmiljø og alt anna vi kan telje opp kjem til kort. Det er der identiteten kjem inn. Det er lokalt det kjem inn ein ustyrleg faktor som er vanskeleg å setje fingeren på og som kan få meir å seie for folkemeininga enn dei rasjonelle argumenta.

Dette skreiv kommunikasjonsrådgjevar Dan-Erik Aggvin i Distriktssenteret etter han deltok på om worshop om kommunereforma og identitet. – Vi tek debatten på Dyrøyseminaret 2014.

Skal vi bry oss om identitet i kommunereformen?

Til venstre; forskerne Reidar Almås (Bygdeforskning) og Helene Loe Colman (Handelshøgskolen BI) lytter til innspill

Til venstre; forskerne Reidar Almås (Bygdeforskning) og Helene Loe Colman (Handelshøgskolen BI) lytter til innspill

Kommunereformen skal bygge på kunnskap. 16. juni samlet derfor Distriktssenteret aktuelle forskermiljø og noen av de som jobber i praksis med kommunereformen til ei arbeidsøkt. Hovedspørsmålet var; Skal vi bry oss om tilhørighet og identitet i kommunereformen? Og i tilfelle ja, – hvordan bør det gjøres?

NIBR, Handelshøgskolen BI, Telemarksforskning, NTNU og Bygdeforskning bidro alle med ny forskning på workshopen. Dyrøyseminarsenteret fikk delta, da med både forskerhatt og med rollen som leder av Fagrådet. I tillegg var aktører fra KMD, fylkesmenn og ansatte ved Distriktssenteret med i arbeidet. En viktig konklusjon er at identiteten og tilhørigheten til eget sted viser seg å være viktig. Det henger nødvendigvis ikke sammen med kommunenavn, men følelsen av å «høre til» eller «være en del av», bør man ta på alvor i arbeidet med kommunereformen. Distriktssenteret jobber videre med tematikken og vil levere innspill til ekspertutvalget og politisk ledelse.

Distriktssenterets rolle i kommunereformen

Distriktssenteret har en sentral rolle i kommunereformen

Distriktssenteret har en sentral rolle i kommunereformen

Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) skal hente inn og dele erfaringer fra kommunesammenslåinger. Fylkesmennene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sentrale oppgaver i kommunereformen.

Regjeringa har lagt fram sitt framlegg til kommunereform som en del av Kommunereproposisjonen 2015 (Prop. 95 S). Kommunalkomiteen ga sin innstilling til Stortinget 12. juni, og proposisjonen ble behandlet i Stortinget 18. juni.

Distriktssenteret skal sørge for at kunnskapen om lokal utvikling blir tatt med inn i kommunereformen.

Tema på årets Dyrøyseminar

23. og 24. september innleder Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til debatt om kommunestruktur på Dyrøyseminaret. Flere stortingsrepresentanter, medlemmer av ekspertutvalget, hele Fylkesrådet i Troms, næringsaktører og unge politikere entrer podiet. Her kan du lese mer og her melder du deg på årets Dyrøyseminaret.

[paamelding]

 

 

Håper på aktivitetssenter i Dyrøy

Kan vi få til en ny møteplass for eldre i sentrum? Dyrøy kommune v/ Dyrøyseminarsenteret har søkt Helsedirektoratet om tilskudd for etablering av aktivitetssenter i Dyrøy.

Målet er å utvikle en møteplass med innhold av aktiviteter som en del av det forebyggende tjenestetilbudet. Planen er at aktivitetssenteret skal holde til i utleiebygg 2 (Revegården). Tilskuddet skal brukes til aktivitet og skape engasjement hos yngre seniorer/nye pensjonister og eksisterende tilbud i lokalsamfunnet. Det er også ønskelig å styrke samhandling med de frivillige organisasjoner.

«Målet med tilskuddsordningen er å skape aktivitet og sosialt fellesskap for seniorer og eldre for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning. Dette skal skje gjennom å skape møteplasser som er åpne for alle seniorer og eldre, enten gjennom egne tilbud til gruppen eller ved å legge til rette for møteplasser på tvers av generasjonene. Tilbudene skal være helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud, og ikke ha krav om enkeltvedtak for deltakelse». http://helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/aktivitetssentra-for-seniorer-og-eldre-2014.aspx

Dyrøy kommune ser viktigheten av å skape en møteplass for eldre, der den eldre står i fokus og der de eldre har lyst til å bidra. Aktivitetssenteret skal være et lavterskeltilbud som ikke stiller krav til enkeltvedtak. Daglig leder ved Frivilligsentralen får hovedansvaret for aktivitetssenteret og skal koordinere aktivitetene og igangsette tiltak i samarbeid med lag og foreninger, samt offentlige tjenester.

Helsedirektoratet behandler i disse dager søknaden og det ventes en tilbakemelding innen utgangen av juli måned.

Daglig leder ved frivilligsentralen Hans Bakkejord, ser frem til å etablere en «ny møteplass» hvor det skapes nye aktiviteter.

Daglig leder Frivilligsentralen – Hans Bakkejord, ser frem til å etablere en «ny møteplass» hvor det skapes nye aktiviteter. Foto: Kjell-Jostein Lillegård

Leder LHL May Johnsen ser på dette som en stor mulighet til å skape en møteplass hvor lag og foreninger bidrar i fellesskap.

Leder LHL May Johnsen, også ny styreleder i Frivilligsentralen, ser på dette som en stor mulighet til å skape en møteplass hvor  lag og foreninger bidrar i fellesskap. Foto: Maria Holm Simonsen

 

 

Å være i dialog

Dyrøy kommune arrangerer 17. juni det andre av to arbeidsverksteder knyttet til samfunnsdelen av kommuneplanen. Det første møtet som ble avholdt 26. mai, resulterte i flere fullskrevne ark av gråpapir med mange gode innspill, kritikk, ideer og framtidsvisjoner. Dyrøyseminarsenteret er sammen med FAVEO ansvarlig for gjennomføring og prosess. Det varierer litt fra kommune til kommune hvilke metoder som velges for å komme i dialog med innbyggerne i slike viktige planprosesser; folkemøter, temamøter, skriftlige innspill eller kafedialog. Dyrøy har valgt denne formen. Åpenhet og innsyn er viktig for lokaldemokratiet, derfor kan alle som ikke var til stede for å gi sine bidrag se innspillene som er kommet inn. Du finner dem via denne artikkelen på Dyrøy kommunes nettside. Disse bearbeides og jobbes videre med i delmøte 2. Ser vi deg der?

Visjoner for framtida var tema for alle gruppene, selv om de nærmet seg problemstillingen ut fra sitt perspektiv.

Visjoner for framtida var tema for alle gruppene, selv om de nærmet seg problemstillingen ut fra sitt perspektiv.

grupper i arbeid

Rundt 30 stykker bidro i arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen i Dyrøy.

[paamelding]