Unges medvirkning – men hvordan?

Dyrøyseminaret 2012 er viet temaet Unges makt og medvirkning. Men greier man i dag å involvere ungdommen? For dårlig, slår en rapport fra Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR) fast. På oppdrag av Kompetansesenter for distriktsutvikling undersøkte NIBR hvilke muligheter ungdom har til å påvirke og engasjere seg i utvikling av sin region, og konkrete tiltak, prosjekter og ordninger som eksisterer.

Under kartleggingen av fylkeskommunene opplevde forskerne at det var utfordrende å få finne denne kunnskapen. Enkelte fylkeskommuner har ikke oversikt på tvers av avdelingene, noe som gjorde det vanskelig å få et helhetlig bilde av arbeidet på dette området.

Informasjon må spres bedre

At ordninger er lite kjent hindrer rekruttering og oppslutning om medvirkningsorganene og deltakelse i satsingene som faktisk eksisterer. Bedre informasjon om arbeidet som gjøres, bevisst profilering av mulighetene og nytten av engasjement kan gjøre det enklere å nå bredt ut og videre styrke ungdomsdemokratiet.

Noen lykkes

Å involvere ungdom i lokalt utviklingsarbeid er en investering i fremtiden, og noen fylkeskommuner lykkes, blant annet gjennom å koble tiltak og satsinger mot regionalpolitiske målsettinger. Ansatte og politikere i disse fylkeskommunene sier at de vektlegger arbeidet med å gjøre seg attraktive for bosetting, besøk og næringsetablering i den økte konkurransen om å tiltrekke seg innbyggere.

Du får høre mer om funnene som er gjort i rapporten under årets Dyrøyseminar fra Inga Marie Skavhaug (Distriktssenteret) som gir deg status under seminarets første dag! Her finner du alt om årets Dyrøyseminar. Du kan melde deg på elektronisk fra denne siden.