Kampen om kompetansen

«Like muligheter i hele landet» er det Sp-styrte Kommunal- og regionaldepartementet sin visjon. I mars la et utvalg oppnevnt av regjeringen fram utredningen NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet. Utvalget ledet av professor Karen Helene Ulltveit Moe slår fast at ”Hvis vi skal opprettholde den høye velferden vi har i Norge i dag, må vi utnytte ressursene våre effektivt og ta hele landet i bruk”. Reaksjonene lot ikke vente på seg. Dyrøyseminarsenteret følger denne tematikken nøye. Vi vet at distriktskommuner og mindre lokalsamfunn kjenner på disse utfordringene hver dag. Hva skal til for at vi kan snakke om reell valgfrihet for bosetting?

Utvalget bak NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i hele landet, etter presentasjonen onsdag. Fra venstre Seniorrådgiver Lillian Hatling, Kompetansesenter for distriktsutvikling, regionaldirektør Jan Per Styve, Hordaland fylkeskommune, direktør Roar Tobro, Møreforsking, utvalgesleder professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Universitetet i Oslo, forskningsdirektør Torbjørn Hægeland, Statistisk Sentralbyrå og professor Kjell Gunnar Salvanes, Norges Handelshøyskole. Foto: KRD.

Midt-Troms regionråd leverte sitt høringsnotat i juli. Som et tillegg kom en spesifikk uttalelse om stedsuavhengige arbeidsplasser, der regionrådet oppfordrer til at det prøves ut «individuelle ordninger mellom ansatte og arbeidsgiver […] det bør stimuleres til større grad av utprøving og tilrettelegging med passende virkemidler…».

Dyrøyseminarsenteret bidrar gjennom prosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser til å produsere, dokumentere og publisere kunnskap om stedsuavhengig arbeid. I disse dager venter vi på tilbakemelding på vår søknad til Bolyst II om videreføring av dette viktige arbeidet.