Kampen om kompetansen

«Like muligheter i hele landet» er det Sp-styrte Kommunal- og regionaldepartementet sin visjon. I mars la et utvalg oppnevnt av regjeringen fram utredningen NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet. Utvalget ledet av professor Karen Helene Ulltveit Moe slår fast at ”Hvis vi skal opprettholde den høye velferden vi har i Norge i dag, må vi utnytte ressursene våre effektivt og ta hele landet i bruk”. Reaksjonene lot ikke vente på seg. Dyrøyseminarsenteret følger denne tematikken nøye. Vi vet at distriktskommuner og mindre lokalsamfunn kjenner på disse utfordringene hver dag. Hva skal til for at vi kan snakke om reell valgfrihet for bosetting?

Utvalget bak NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i hele landet, etter presentasjonen onsdag. Fra venstre Seniorrådgiver Lillian Hatling, Kompetansesenter for distriktsutvikling, regionaldirektør Jan Per Styve, Hordaland fylkeskommune, direktør Roar Tobro, Møreforsking, utvalgesleder professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Universitetet i Oslo, forskningsdirektør Torbjørn Hægeland, Statistisk Sentralbyrå og professor Kjell Gunnar Salvanes, Norges Handelshøyskole. Foto: KRD.

Midt-Troms regionråd leverte sitt høringsnotat i juli. Som et tillegg kom en spesifikk uttalelse om stedsuavhengige arbeidsplasser, der regionrådet oppfordrer til at det prøves ut «individuelle ordninger mellom ansatte og arbeidsgiver […] det bør stimuleres til større grad av utprøving og tilrettelegging med passende virkemidler…».

Dyrøyseminarsenteret bidrar gjennom prosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser til å produsere, dokumentere og publisere kunnskap om stedsuavhengig arbeid. I disse dager venter vi på tilbakemelding på vår søknad til Bolyst II om videreføring av dette viktige arbeidet.

Kultur skaper innovasjon

Lise og Roy Frode Løvland løfter regionen

Kulturpåfyll og naturpåfyll er to gode medisiner for å utvikle samfunnet, hevder leder Per Arne Stemland ved Økonor i Svolvær. Kunst og kultur er avgjørende for utvikling i Lofoten, i Midt-Troms og i et hvert annet samfunn. En kommune, en region og et fylke som ivaretar denne dimensjon i et framtidsbilde, vil ha mange fortrinn. I Midt-Troms har vi flere kunstaktører, deriblant Lise og Roy Frode Løvland.

Hva gjør kunst og kultur med oss? Når folk trives på et sted skaper det positive tanker og folk blir  visjonære, ifølge Stemland.
– Dette skaper ny vekst. Visjonære  tanker er med på å utvikle et samfunn.

Sommarsang på Berg

Liv og Lyst er nettsiden til Lise Løvland. Her blir du tatt med i mange prosjekter. De fleste av disse har nedslagsfelt i Midt-Troms som Sommersang på Berg, Barnas Dag på Finnsnes i Fest, «Toner og ord» (skoleforestilling) et samarbeid mellom forfatter Sigrid Merethe Hanssen og pianist Lise Løvland og forestillingen «Ingen kan alt» gjennomført i Forskningsdagene 2010.

Kultur sprenger grenser og åpner for impulser både inn i en region og ut mot den store verden. Globalisering er ingen fremmed tanke for Lise og Roy Frode Løvland. Et par eksempler for kunstnerne Løvland kan være live-opptak med Dumky Trio, Med Bernt Simen Lund, cello og Aelita Osadchuk, fiolin og et annet kan være samarbeidet med Cuba. I Studio Session i Havanah, Cuba skjer innspilling av «Trollmøte» i oktober.

Dyrøyseminarsenteret har inngått et formelt sammarbeid med kunstnerparet. Hovedmålet er å markere jubileumsåret 2012. Da er det 80 år siden forfatteren Arvid Hanssen ble født og 30 år siden filmen «Søsken på Guds jord» ble innspilt. Vi vil sprenge grenser. Vi vil vekst, og Dyrøysemimarsenteret tror at kulturpåfyll er god medisin for samfunnsutvikling.

Bare Yammer?

Internkommunikasjon kan være en utfordring både i en bedrift og i en kommuneorganisasjon. Trondheim kommune har testet ut noen verktøy som kan være til nytte for flere. Heldigvis deler de sine erfaringer med oss på bloggen BetaTrondheim. BetaTrondheim består av ansatte fra både IT-tjenesten og kommunikasjonstjenesten. Nylig avsluttet tre av dem arbeidet med en oppgave om sosiale medier og relasjoner. Hele oppgaven kan du laste ned her.

I oppgaven har de sett på hvordan uformelle relasjoner virker inn på en kunnskapsorganisasjon som Trondheim kommune. Uformelle relasjoner er viktig i organisasjoner, de legger til rette for samarbeid og kunnskapsdeling. «Denne typen relasjoner bygges gjennom småprat og uformell samtale og er nært knyttet til tillit. Småprat er limet i en organisasjon og en sterk faktor for å skape nye og forsterke eksisterende relasjoner», skriver de i rapporten.

Verktøyet de har sett nærmere på heter Yammer. Dyrøyseminarsenteret tester også ut Yammer som prosjektnettsted for de Lærende kommunene, for grupper av ansatte som jobber tverrfaglig (for eksempel med digital kompetanse) og nå også mot Elvetun skole, som en direkte oppfølging av det samarbeidet vi har igangsatt.

Yammer kan bidra til enklere kommunikasjon mellom grupper.

Yammer – og andre sosiale medier – handler om å dele. Dele erfaringer, informasjon og kunnskap. Det kan være nyttig å være konkret i hva som kan deles – og hvordan. Det er grunn til å understreke kommunikasjonsaspektet i Yammer. Ved å poste meldinger kan hver enkelt medarbeider gå i dialog med den som postet meldingen og om det som ble postet. Dialogen er åpen; alle kan delta og dele videre sine erfaringer, kommentarer og sin kunnskap. Vi bruker også Yammer for å sende ut referater, dele nyheter og lenker til interessant fagstoff. Vi er spente på om dette vil bli et nyttig verktøy for organisasjonen. Har dere erfaringer med Yammer?

Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net

Vidsyn på Vestlandet

I oktober deltar Dyrøyseminaret med innlegg på konferansen «Vestlandsk vidsyn» på Voss. Konferansen er et møtested for nyskapende lokalsamfunn i vest. Vi som bor i nord har noe å bidra med, og er glade for å bli invitert til denne typen arrangementer. For Dyrøyseminaret er foredrag en god måte å markedsføre resultater fra vårt eget arbeid lokalt og regionalt. Se programmet her. Vårt foredrag har fått tittelen «Sterk som stedsuavhengig – lære hvordan teknologi kan åpne for nye arbeidsmarkeder, kunnskaps- og kulturtilbud».

Ungdomsforskere fra Lysekil holdt et flott foredrag under Dyrøyseminaret 2010.

I løpet av et år deltar vi på mange møter og konferanser. I løpet av høsten skal vi også holde foredrag om lokalt utviklingsarbeid for både mellomledere og toppledere i Harstad kommune. Sammen med kommunene Rennesøy og Lysekil (Sverige), utgjør Dyrøy og Harstad et Lærende nettverk. Det betyr at vi driver aktiv erfaringsutveksling, og deltar i felles prosjekter. Vårt felles mål er etablering av et ungdomsforskerprosjekt, på tvers av kommune- og landegrenser.

Erfaringsutveksling står sentralt i lokalt utviklingsarbeid. Konferanser er viktige arenaer for å dele kunnskap.

Samarbeid Elvetun skole og Dyrøyseminarsenteret

Å arbeide sammen er suksess!

Mange vil hevde at den viktigste læringsarenaen er skolen. I dag starter et nytt skoleår på Elvetun for ansatte. Elevene har første skoledag mandag 22. august. Små og store skal bygge sammen. Dyrøyseminaret og Elvetun skole er i gang med et mer formalisert samarbeid for å bidra til god kvalitet i vår felles skole. En felles plan meisles ut der alle ansatte på skolen møter oss i Dyrøyseminarsentert i Nordavindshagen

Prosjektene Samsn@kk Dyrøy , Ungdomsforskere og Dyrøyseminaret 2012 er konkrete satsinger som bl.a. skal diskuteres og blir interessante å følge. Gir det ønskede resultateter – og bidrar det til en bedre skole?

I dag blir ansatte på skolen bedre kjent med flere nye tilsatte. Italo Profeti er nytilsatt prosjektleder i Dyrøyseminarsenteret og Ellen Hals Mikalsen er nytilsatt folkehelsekoordinator.

Det er  interessant å merke seg at kunnskapsdepartementet på nytt innfører valgfag i ungdomsskolen. Utdanningsdirektoratet får nå i oppdrag å utforme læreplanene for de åtte nye fagene. Valgfagene skal gradvis innføres fra skoleåret som starter høsten 2012. Forskning i praksis, Internasjonale kontakter og Teknologi i praksis er tre av valgfagene som glir direkte inn i samarbeidet vi har startet.

Vi ser fram til en spennende dag. Samtidig ønsker vi elever, foreldre og ansatte lykke til med et nytt skoleår.

 

Elever + lærere på Facebook?

Noen har laget forbud, andre skoler har ikke tatt debatten ennå. Skal lærere være venner med elevene sine på Facebook? Det åpenbare svaret synes å være «nei». The Edu Blogger argumentererer for det motsatte, og de har noen gode poenger.

  • Bli kjent med elevene på en annen måte. Når du vet hva slags interesser og hobbyer de har, får du mulighet til å kommunisere bedre med elevene.
  • Åpne opp for kommunikasjon på nye måter. Er det greit at elever sender et kjapt spørsmål om leksene når de står fast?
  • Følg dine elever videre, etter at de har gått ut skolen.

Bloggen gir helt konkrete råd om kontoinnstillinger som gjør at du som lærer kan skille mellom jobb og privatliv. Sannsynligvis har mange mangelfull kunnskap om strategisk bruk av Facebook, og utnytter ikke alle muligheter for informasjonsdeling til ulike grupper. Du kan også etablere en egen lærerkonto, eller opprette en egen side for din skole/klasse eller prosjekt. Slik omgår du hele venne-problematikken.

Bloggen gir deg steg-for-steg-oppskrifter til hvordan du kan endre dine innstillinger.

The Edu Blogger er en meget god blogg for lærere og andre som vil ha tips om hvordan integrere teknologi og sosiale medier i undervisningen. Ta også en titt på bloggen Teacher Challenge som inneholder mange spennende utfordringer til lærere og undervisningspersonale om hvordan komme igang med skole-elev-kontakt eller skole-foreldre-kontakt via blogging. De refererer til svært gode erfaringer med å la foreldre få innsyn i skolehverdagen på denne måten, og har delt informasjonen inn i konkrete, stegvise utfordringer som du kan følge.

Facebook har sin egen Facebook for educators side med informasjon og gode råd. Er du klar for nye utfordringer?

Ungdomsskoleelevene ved Elvetun skole deltok på seminar om bruk av sosiale medier under Dyrøyseminaret 2010.

Hva gjør vi med ufrivillig deltid?

Mange jobber ufrivillig deltid, spesielt i helsesektoren. I Dyrøy kommune vil vi gjøre noe med det. I et samarbeid med tillitsvalgte og ledere i pleie- og omsorgstjenesten har vi fått en viss oversikt over ønsker og behov blant de ansatte, og utformet en søknad til NAV som utlyser midler for å begrense ufrivillig deltidsarbeid. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm uttaler at dette er et satsingsområde for regjeringen.

Dyrøy kommune vil ha mer omsorg på heltid.

En god kompetansekartlegging er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Her har LØKTA gjort en meget god jobb med å utarbeide en «Veileder for kommunal kompetansekartlegging i helse- og omsorgstjenestene». Utfordringen deretter består i å finne løsninger som svarer til både arbeidsgiver og arbeidstakernes behov. I vår søknad har vi skissert ulike tiltak som både enkeltvis og samlet kan gi rom for at flere får økt sine stillinger. Stikkord her er kompetanseheving, videre/etterutdanning, prosjektarbeid, bruk av digitale verktøy, økt grunnbemanning og bedre samarbeid på tvers av kommunale etater og budsjetter. Uansett hva svaret på søknaden skulle bli, har den gode tverrfaglige prosessen vi har vært igjennom gitt verdifull informasjon og inspirasjon til å jobbe videre med problematikken. Vi krysser fingrene!

Image: renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net

Åpner kontorhotell i Dyrøy

Vi har plassproblemer i Næringshagen vår! Det er en særdeles hyggelig utfordring.

Har du en mobil jobb? Lei kontorplass i Dyrøy av og til.

Politikerne våre har besluttet å etablere en Læringshage med kontorhotell i utleiebygget i Brøstadbotn sentrum. Læringshagen skal romme kontorer og arbeidsstasjoner for næringsdrivende, studenter, forskere, prosjektmedarbeidere og andre som trenger en tilrettelagt kontorplass, ofte eller sjelden. I Læringshagen tilbys – foruten om godt selskap – høyhastighets fiber, garderobe, låsbare skap, tekjøkken og møterom. Vi tror at miksen av næring og læring i samme rom kan skape spennende effekter. Kanskje er dette riktig sted å være for en gründer? Og du som har fritidsbolig i Dyrøy kan utvide helgeturen, og legge inn noen arbeidsdager foran, eller bak, helga. Det vil være mulig å leie både fullt møblerte kontorer og enklere arbeidsstasjoner. Planlagt åpning i høst.

Etableringen er et konkret resultat av prosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser som drives av Dyrøyseminarsenteret. I prosjektet er det gjort kartlegginger av hva som skal til for at flere skal kunne jobbe stedsuavhengig. Bredbånd, kontorlokaler og sosialt felleskap framheves av informantene. Du kan snart følge framdriften på www.stedsuavhengig.no (under konstruksjon) eller på kontorhotellets side på Facebook. Meld din interesse nå!

Historiene vi sjelden forteller

– Det er sannsynligvis en fordel å bli gammel i distriktet. Det sier professor i samfunnsplanlegging Nils Aarsæther ved Universitetet i Tromsø. Han mener at du sannsynligvis får bedre eldreomsorg i distriktet enn i byene, til tross for at det kan være mangel på kvalifisert arbeidskraft i distriktene i Troms. Årsaken er ansatte med lokal kunnskap og kjennskap til de gamle og deres familier.

Små lokalsamfunn gir god omsorg.

Historien bekreftes av en trivelig radiostemme fra omsorgssenteret i Dyrøy. Hildur Danielsen (88) bekrefter påstanden til professoren, og får støtte av enhetsleder i pleie- og omsorgstjenesten, Eli K. Pedersen. Radioinnslaget som gikk på lufta denne uka er et eksempel på gode fortellinger fra vårt eget lokalsamfunn og fra en av våre største arbeidsplasser. De hører vi alt for sjelden. At postmannen legger merke til at posten ikke er tatt inn i et hus, og varsler hjemmetjenesten slik at de kan titte innom, er ikke det en god kvalitet ved et lite samfunn?

Professor Nils Aarsæther kjenner Dyrøy godt. Han har vært initiativtaker til at Høstseminaret ved Universitetet i Tromsø tre ganger har vært arrangert utenfor byen, her hos oss på Dyrøyseminaret.

Hva kan det bety for oss og våre omgivelser hvis vi blir flinkere til å fremheve det som er bra? I Dyrøy har vi for eksempel hatt mange flinke, unge gutter som sommervikarer i pleien i sommer. Det har vært bra! Helse i Dyrøy er også involvert i mange prosjekter som er under utvikling, i søknadsprosess eller igangsatt. Lederne har vilje til å tenke nytt og ta utfordringene som ligger foran oss. Det liker vi!

Selvsagt er det utfordringer i omsorgstjenesten i distriktet også. Enhetslederen i Dyrøy peker i radioinnslaget på utfordringen ved å skulle gi god omsorg og pleie til noen som er dine egne naboer, venner eller familie. Det kan bidra til at de ansatte yter mer enn de burde, og blir slitne. Vi sender noen gode tanker til ansatte og brukere ved omsorgssenteret i Dyrøy og takker for den gode fortellingen. Er du flink til å framheve det som er bra med din arbeidsplass?

Hele klippet finner du her.

Image: worradmu / FreeDigitalPhotos.net

Svaret på det store spørsmålet om attraktivitet

Er vår kommune attraktiv som bosted? Er det ikke det spørsmålet alle som driver kommunalt utviklingsarbeid strever med? Og hvordan måler vi egentlig vår egen attraktivitet? Knut Vareide og Telemarksforskning har sin attraktivitetspyramide. Det finnes andre målestokker. I dag er vi i det muntre hjørnet og forholder oss til at det ligger flere boliger ute til salgs i Dyrøy – og at det er interesse for å bo i dem. Én som har valgt å kjøpe hus og bruke kompetansen sin i Dyrøy, er Italo Profeti, vår nye prosjektleder i Dyrøyseminarsenteret.

Italo Profeti kompletterer kompetansen i Dyrøyseminarsenteret.

Italo har spennende og relevant fagutdanning innen både IT, design og psykologi. Hos oss skal han jobbe i skjæringspunktet mellom IT, kommunikasjon og helse. Det innebærer blant annet tett samarbeid med ansatte på omsorgssenteret, i barnehage, skole, IKT-avdelingen og – ikke minst – ungdomsarbeideren vår. Samtidig ønsker vi hans bedre halvdel, Greta Brancaleoni, velkommen som ny fastlege i Dyrøy. At det italienske paret som har to barn (og ei på vei) har kommet hit, er et direkte resultat av FOX, «Bygda på tur», som vi arrangerte i Tromsø i mars. Benvenuti!